در صورت تمایل به احداث جایگاه توسط پترواپال میتوانید فرم زیر را پر کرده و ارسال کنید کارشناسان ما در اولین فرصت با اطلاعات تماسی که وارد میکنید تماس خواهند گرفت

مدارک مورد نیاز به منظور احداث جایگاه سوخت

لطفا به منظور تسهیل در ارائه خدمات و مشاوره متخصصین پترواپال مدارک زیر را آماده نمایید

تصویر سند ثبتی مالکیت با مجوز استفاده از زمین 

تعیین نوع کاربری زمین مورد نظر از جانب شهرداری (در حوزه خدمات شهرداری) و جهاد کشاورزی(در مورد اراضی خارج از حوزه خدمات شهرداری)

کروکی و عکس هوایی زمین پیشنهادی

مدارک شناسایی مالک